h

ການສຶກສາ

ການສຶກສາ

EIBOARD Education Solution ເປັນໂຊລູຊັ່ນຫ້ອງຮຽນອັດສະລິຍະທີ່ພາຍໃນຫຼັກສູດການສຶກສາລວມເຖິງຂະບວນການສອນ ແລະ ການບັນຍາຍແບບໃໝ່ ແລະ ມີນະວັດຕະກໍາໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຂະບວນການສອນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການສື່ສານລະຫວ່າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ແລະຍົກສູງປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງການຮຽນຮູ້.ມັນຍັງເປັນວິທີທີ່ສະຫຼາດຂອງນັກຮຽນເປັນໃຈກາງໃນການສິດສອນ, ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ການຮຽນຮູ້ແບບໂຕ້ຕອບໄດ້.

ຊ່ວຍເຫຼືອຄູອາຈານ

• ເພື່ອເສີມສ້າງການວາງແຜນບົດຮຽນ ແລະປະສົບການໃນຫ້ອງຮຽນຂອງຄູ.

ມີສ່ວນຮ່ວມກັບນັກຮຽນໂດຍການເຮັດໃຫ້ການຮຽນຮູ້ມ່ວນ.

ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການໃນຫ້ອງຮຽນຂອງນັກຮຽນໂດຍການເຮັດກິດຈະກໍາການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ເພື່ອປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ, ທັງວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູອາຈານສາມາດປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນ

ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບນັກຮຽນທຸກປະເພດ

ເພື່ອຮຽນຮູ້ໄດ້ງ່າຍໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງການສິດສອນ

ເພື່ອພົວພັນກັບຄູສອນໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນອັດສະລິຍະມືຖືໃນຫ້ອງຮຽນ

ທົບທວນຄືນຂະບວນການສອນຫຼັງຫ້ອງຮຽນ

ຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່

ເພື່ອຮູ້ວ່າລູກຂອງເຂົາເຈົ້າຮຽນຫຍັງຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຫຼັກສູດຕ່າງໆ

ເພື່ອຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການຮຽນຮູ້ຂອງລູກເຂົາເຈົ້າ